แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น

  • ศิริพร ตาตะมิ

Abstract

บทคัดย่อ


          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากรภายในเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 145 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 132 คนคิดเป็นร้อยละ 91.03 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) บุคลากรภายในเทศบาลเมืองศิลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67  อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.64 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.55 มีสถานภาพการรับราชการ พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 54.55 มีสถานภาพการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 78.79 รองลงมาหัวหน้ากลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ส่วนน้อยที่สุดอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.52 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ งานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 43.94 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.76 2) สมรรถนะ 10 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ ด้านการให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ ด้านความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ด้านการแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ ด้านการสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงาน ด้านการยึดมั่นในหลักเกณฑ์ ด้านการวางแผนและการจัดการ ด้านการวิเคราะห์และการบูรณาการ ด้านการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และด้านการกำกับติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ พบว่า บุคลากรภายในเทศบาลเมืองศิลาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมรรถนะทุกด้านอยู่ในระดับดีมากและดี 3) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองศิลา คือ การฝึกอบรม/สัมมนา


 


คำสำคัญ:ปรมาจารย์, แนวทาง, สิทธิพิเศษ


เชิงนามธรรม


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรและศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในเขตเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากรในเขตเทศบาลเมืองศิลา จำนวน 145 คน วิเคราะห์แบบสอบถาม 132 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.03 โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรในเขตเทศบาลเมืองศิลาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.67 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.64 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.55 มีสถานะเป็นราชการ การบริการร้อยละ 54.55 มีสถานภาพการงานเป็นแรงงานร้อยละ 78.79 รองลงมาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานร้อยละ 18.18 อื่นๆ ร้อยละ 1.52 ประเภทงานที่ทำเป็นงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 43.94 มีระยะเวลาทำงาน 1-10 ปี ร้อยละ 50.76 2) ความสามารถ 10 ประการ คือ การควบคุมและจัดการสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ การศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ ความรอบคอบและความถูกต้องของงาน การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ การสะสมความรู้ความชำนาญในด้านการทำงาน การปฏิบัติตามกฎ การวางแผนและการจัดการ การวิเคราะห์และบูรณาการ การสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ด้านการกำกับดูแลและการทำงานประจำ พบว่า บุคลากรภายในเทศบาลเมืองศิลาส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าผลงานในทุกด้านดีและดีมาก 3) แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองศิลา คือ การอบรม/สัมมนา


คำสำคัญ:สมรรถนะ แนวทาง การพัฒนา

Published
2021-08-31
How to Cite
ตาตะมิ, ศิริพร. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 1-8, aug. 2021. ISSN 2730-2288. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1700>. Date accessed: 17 aug. 2022.