ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

Factors Affecting the Efficiency of the Morality Teaching Monks in School Project under Mahamakut Buddhist university

  • ดำรงค์ เบญจคีรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • สุริวัฒน์ จันทร์โสภา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • พันธุ์ธัช ศรีทิพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2) ศึกษาระดับประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยการดำเนินงานกับประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 4) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่พระสอนศีลธรรม 380 รูป ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ มีดัชนีความตรงแต่ละข้อคำถามมากกว่า 0.6 ทุกข้อ ค่าความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) มีค่า 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  


ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิภาพโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรม กับประสิทธิภาพโครงการพระสอนศีลธรรม สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน 4) สมการพยากรณ์ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.415 สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 17.20 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้   =  2.597 - 0.089X1 + 0.600X2 +0.227X3 + 0.053X4 + 0.106X5  สมการพยากรณ์รูปคะแนนมาตรฐาน  =  - 0.113X1 + 0.089X2 + 0.311X3 + 0.076X4 + 0.128X5


Abstract


 The purposes of this research were to study 1) the level of operational factors affecting the efficiency of the Moral Teaching Monks in Schools Project, 2) the level of efficiency of the Moral Teaching Monks in Schools Project, 3) the relationship between operational factors and the efficiency of Moral Teaching Monks in Schools Project, 4) the regression equation of operational factors affecting the efficiency of the Moral Teaching Monks in Schools Project. The sample group used in the research was 380 moral teachings monks, obtained by using Multi-Stage Sampling, using quantitative research methodology. The instrument used was a 5-level rating scale questionnaire with more than 0.6 every validity index. The reliability by Cronbach Alpha Coefficient was 0.82. The statistics used in data analysis were Mean, Standard Deviation, Pearson Product Moment Correlation Coefficient, Multiple Regression Analysis.


The results of the research revealed that 1) The level of operational factors affecting the efficiency of the Moral Teaching Monks in Schools Project is at a high level. 2) Level of efficiency of the Moral Teaching Monks in Schools Project is at a high level. 3) The relationship between the operating factors and the efficiency of the Moral Teaching Monks in Schools Project there is a positive relationship with statistical significance at the .01 level in all aspects. 4) The regression equation factors affecting the efficiency of Moral Teaching Monks in Schools Project with the multiple correlation coefficient equal to 0.415, able to predict 17.20% with statistical significance at the level of .01. The forecasting equation can created raw score prediction equation result of   =  2.597 - 0.089X1 + 0.600X2 + 0.227X3 + 0.053X4 + 0.106X5  and standard scores prediction equation result of    =  - 0.113X1 + 0.089X2 + 0.311X3 + 0.076X4 + 0.128X5

References

กรมการศาสนา. (2548). คู่มือดำเนินงานตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.

พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ. (2558). การติดตามประเมินผลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. พระนครศรีอยุทธยา: สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพรชัย อาภากโร. (2556). ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชน ในตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. งานนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.

พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต และพินโย พรมเมือง. (2555). บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดศูนย์ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธิ์. กาฬสินธิ์: วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. (2559). แผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ. 2559. นครปฐม: สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (2560). คู่มือพระสอนศีลธรรมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. นครปฐม: สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
Published
2020-06-30
How to Cite
เบญจคีรี, ดำรงค์ et al. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 45-63, june 2020. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/805>. Date accessed: 17 apr. 2024.