ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ ชิ้นงานด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

THE EFFECTIVENESS OF ONLINE LEARNING WITH GOOGLE CLASSROOM ON CREATING WORK WITH MICROSOFT POWER POINT FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS

  • ธนวรรณ เจริญนาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญา ทองสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนดาราสมุทร จำนวน  52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติค่าที (t-test) ผลการทดสอบพบว่า


            1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ81.79/89.55  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80


            2)  คะแนนการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05


            3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยอยู่ในระดับมาก


The purpose of this study were to 1) find the efficiency of online learning activities with Google Classroom on creating work pieces with Microsoft Power Point for students in grade 6, 2) compare the achievement of online learning activities with Google Classroom on creating work pieces with Microsoft Power Point for students in grade 6, and 3) study the satisfaction of students in grade 6 after learning by organizing online learning activities with Google Classroom on creating work pieces with Microsoft Power Point. 52 students in grade 6/6 at Darasamutr School were drawn to be the sample of the study. The research instruments were online learning activities with Google Classroom, achievement test, and student satisfaction measure that were  analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test. The results were described as follows:


            1) Providing online learning activities with Google Classroom on creating work pieces with Microsoft Power Point for grade 6 students with efficiency 81.79 / 89.55 which is higher than the performance standard 80/80.


2) The post test scores of the students after bring taught by  online learning activities with Google Classroom on creating work pieces with Microsoft Power Point was significantly higher than the pretest scores at the significant level of .05.      


3) Students are satisfied with the online learning activities with Google Classroom on creating a work piece with Microsoft Power Point at a high level.

Published
2019-07-05
How to Cite
เจริญนาน, ธนวรรณ; ศุภ์ธนัชภัคชนา, สิริยุพิน; ทองสอน, ปริญญา. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Classroom เรื่อง การสร้างสรรค์ ชิ้นงานด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 381-396, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/424>. Date accessed: 21 jan. 2020.