การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในสถานสงเคราะห์ประเทศไทย

The Research Survey on Counseling in Foster Home in Thailand

  • ฉัตรฤทัย ผุดผ่อง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธนศักดิ์ จันทศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในสถานสงเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2561  และ สังเคราะห์ทฤษฎีการให้การปรึกษาในสถานสงเคราะห์ในประเทศไทยโดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่างงานที่ใช้ในการเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการให้คำปรึกษาในสถานสงเคราะห์ประเทศไทย พบงานวิจัยทั้งหมดจำนวน 6 เล่ม จาก 2 ฐานข้อมูล คือ 1) วิทยานิพนธ์อุดมศึกษาของรัฐ (Thailand Library integrated System) และ 2) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Digital Research Information Center) โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของงานวิจัยและแบบสรุปคุณลักษณะของงานวิจัย เป็นเครื่องมือสำหรับงานวิจัย ใช้การนับความถี่ หาค่าร้อยละ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาในการสังเคราะห์ข้อมูล


จากผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในสถานสงเคราะห์ประเทศไทยมีงานวิจัยที่เผยแพร่ในปี 2535  2543  2550  2551  2553  และ 2559  ปีละ 1 เล่ม โดยส่วนใหญ่ใช้ทฤษฎีการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.34 แบบแผนในการวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุดคือการวัดก่อนการทดลองและวัดหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมการปรึกษาที่มีการประยุกต์ใช้สถิติในการรวบรวมข้อมูล


การสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในสถานสงเคราะห์ประเทศไทยพบว่าโปรแกรมการให้การปรึกษา ทุกทฤษฎีมีประสิทธิภาพในการ ป้องกัน แก้ไข และพัฒนาตามคุณลักษณะต่าง ๆในเชิงจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นความสุข ภาวะซึมเศร้า การยอมรับตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง


This research aims to study the characteristic of research and synthesis counseling at foster home in Thailand since 1992 to 2018 from Thailand library integrated system and National Research Council of Thailand. The specific tool for analyze the study is created to find a frequency, percent and synthesis the content.


The survey of the study shows the result as follows 1) there are variances distribution of research number from 1992 to 2018, the research has published in 1992, 2000, 2007, 2008, 2010, and 2016. 2) The Rational Emotion Behavior theory has been used by 33.43% Moreover, almost the researches counseling program on pretest and posttest has been used the statistic applied for results.


The result of this study shows that the counseling programs is potential to prevent, solve, and develop depends on the characteristics among phycology, for example, happiness, depression, self-acceptance, self-efficacy, and responsibility.

Published
2019-07-05
How to Cite
ผุดผ่อง, ฉัตรฤทัย; จันทศิลป์, ธนศักดิ์. การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในสถานสงเคราะห์ประเทศไทย. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 307-316, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/417>. Date accessed: 19 jan. 2020.