การใช้หลักพุทธธรรมเพื่อป้องกันพฤติกรรมอาชญากรรม ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

THE BUDDHIST DOCTRINES TO PREVENT CRIMINAL BEHAVIOR OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN BANGKOK

  • พระมหาทรงวุฒิ ชูพิน นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
  • ปีนณ์ฬยาข์ ฒิตสุนทโรทยาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • สุเทพ พรมเลิศ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสำรวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การใช้หลักพุทธธรรมเพื่อป้องกันพฤติกรรมอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 กลุ่ม ได้แก่  พระสงฆ์ จำนวน  5 รูป และผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจ ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครู จำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.92  วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า


  1. ปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก อันดับที่หนึ่ง คือ สิ่งเสพติด อันดับที่สอง คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันดับที่สาม คือ การทะเลาะวิวาท อันดับที่สี่ คือ เศรษฐกิจ อันดับที่ห้า คือ ครอบครัว และอันดับสุดท้าย คือ สภาพแวดล้อมในชุมชน ตามลำดับ

  2. แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อป้องกันพฤติกรรมอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่หนึ่ง คือ หลักไตรสิกขา อันดับที่ 2 คือ หลักการเจริญสติ อันดับที่ 3 คือ หลักสุจริต 3 อันดับที่ 4 คือ หลักการคบมิตร อันดับที่ 5 คือ หลักฆราวาสธรรม ส่วนหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม เป็นอันดับสุดท้าย

This research is qualitative research and survey research. The objectives  of  this  research  were to study the factors that influence the behavior of juvenile crime in Bangkok. And to study develop strategies to use Buddhism to prevent criminal behavior of children and young people in Bangkok. The samples used in the qualitative Research by sampling the 2 groups were 5 monks and 4 directors of the schools under the office of secondary Education District 1st  school. Data were collected through in-depth interviews. Data were analyzed by analysis of the interview area. The samples used in the survey Research  were 160 directors,  deputy directors  and  teachers. The tool used  for data collection was questionnaire.                   It reliability was 0.92. Analyses the data by enumerate the frequency, percentage, average, the standard deviation.          


The  results  of  research  are  as  follow :


  1. The factors that influence to prevent criminal behavior of children and youth in Bangkok were overall level. The first was drug, the second was alcohol, the third was controversy, the fourth was largest economy and the fifth was family and  the  finally was environment.

  2. Comments on the Buddhist doctrines to prevent criminal behavior of children and youth in Bangkok found that, overall, were at the highest level. The first was the main threefold, the second was The mindfulness, third was sujarit 3,  the fourth was the friendly relationship, the fifth was karavastham, and the finally was   kuljiratthititham

 

Published
2019-06-30
How to Cite
ชูพิน, พระมหาทรงวุฒิ; ฒิตสุนทโรทยาน, ปีนณ์ฬยาข์; พรมเลิศ, สุเทพ. การใช้หลักพุทธธรรมเพื่อป้องกันพฤติกรรมอาชญากรรม ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 85-106, june 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/415>. Date accessed: 19 jan. 2020.