การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตามแนวภาษาศาสตร์

The learning and teaching primary English under the Linguistics

  • พระมหาอรรถพงษ์ ผิวเหลือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตามแนวภาษาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 1.ระบบประโยคจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักโครงสร้างประโยคและเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของประโยค และจะช่วยให้ผู้เรียนแต่งกาลได้ถูกต้องทั้งสองภาค คือ ภาคประธานกระทำและภาคประธานถูกกระทำ และเข้าใจกฎการเปลี่ยนแปลงของแต่ละกาล  2.ระบบคำจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักส่วนประกอบของคำพูด ประเภทของคำแต่ละชนิด กฎการใช้คำแต่ละชนิด วิธีการสร้างคำและหน้าที่ของคำในประโยค 3.ระบบเสียงจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักอวัยวะออกเสียงและการใช้อวัยวะต่างๆ ในการออกเสียง  ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาทักษะผู้เรียนในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


This article  has the objective for presenting  the learning and teaching primary English under the Linguistics which consists : 1.Sentence system will help student to know the structure of sentence and understanding the various past of sentence, will help student using tenses which have 2 : active voice and passive voice and understanding metamorphism rule of the either tenses.  2.Word system will help student to know the past of speech and the types of words, rule of using the types of words in the past of speech, how to make words and knowing the function of words in the sentence. 3.Sound system will help student to know the organs of speech and using the organs of speech in the pronunciation which can develop efficiently the skills of student in Listening Speaking Reading and Writing.

Published
2019-06-30
How to Cite
ผิวเหลือง, พระมหาอรรถพงษ์. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นตามแนวภาษาศาสตร์. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 107-118, june 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/414>. Date accessed: 21 jan. 2020.