มะพร้าวพืชเศรษฐกิจกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม : ตำบลคุ้งกะถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Coconut Industrial drop with Creating Value-added in Kunggathin Subdistrict Mueng district Rajchaburi Province

  • ณทิพรดา ไชยศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อ


                     มะพร้าวถือว่าเป็นพืชที่มีความแพร่หลายในเมืองไทย สิ่งที่เรานึกถึงมะพร้าวได้เป็นอย่างแรก คือการได้ดื่มน้ำมะพร้าวสด ๆ รสชาติที่หวานชื่นใจ กลิ่นหอม ช่วยคลายร้อนได้ดี มะพร้าวถูกจัดเป็นสมุนไพรที่มีธาตุเย็น มีสรรพคุณมากมายและมีประโยชน์ที่ได้จากทุกส่วนของมะพร้าว มะพร้าวเป็นพืชที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางจนได้ชื่อว่า The tree of life (Hahn, William J. (1997). ตัวอย่าง เช่น มะพร้าวกะทิ มะพร้าวแกง มะพร้าวน้ำหอม และส่วนอื่น ๆ ของมะพร้าวก็มีประโยชน์มาก เช่น ลำต้น กะลามะพร้าว ใบมะพร้าว กาบมะพร้าว และรากต้นมะพร้าวก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งช่วยเสริมทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยอดมะพร้าวยังใช้เป็นผักสำหรับประกอบอาหารได้ดี การปลูกมะพร้าวในประเทศไทยมีมาช้านาน นับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง และแพร่หลายไปในทุกจังหวัดเนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอาหารไทย โดยแหล่งผลิตมะพร้าวของประเทศจะอยู่ติดแถบชายทะเล เช่น ในภาคใต้ ภาคตะวันออก และแถบลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี ส่วนประเทศที่มีพื้นที่ในการปลูกมะพร้าวมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดียตามลำดับ จึงกล่าวได้ว่ามะพร้าวคือพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง


Abstracts


            Coconuts were regarded for economics plant and available in Thailand. On the other hand, whenever we thought of coconuts then we must focus of its flesh water that so interest sweet good smell and best for heat reduce. Coconuts were set for cool herb then have more properties and good benefits from them. They could be value-added that for mention them as the tree of life. Example for milk coconut, curry coconut, scent coconut and so on the best from them. The profits from them such as trunk shell leaf bract and root can be benefits including good landscape for tourism. According to coconut sum of them can set for food too. Planting coconut in Thailand have been long time for economics and widespread to all country side because of set for Thai food but outsource mostly be in sea side such as Southern Eastern and near Mea-Glong River in Samutsongkram Rachburi provinces. The most countries have been planted coconut such as Indonesia Philippines and India. So, we could mention that coconut were real economics processed for sufficiency economic.

Published
2019-07-01
How to Cite
ไชยศิลป์, ณทิพรดา. มะพร้าวพืชเศรษฐกิจกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม : ตำบลคุ้งกะถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 145-154, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/411>. Date accessed: 19 jan. 2020.