การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

Cultural for Tourism in Pranakorn Sriayuttaya Province

  • พระสุวรรณ สุเมธปุญฺโญ (ขำโพธิ์ทัย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อ


กกกกกกกกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และได้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายเนื่องจากแต่เดิมเคยเป็นราชธานีที่มีความรุ่งโรจน์ มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติและส่งผลให้เกิดการรับวัฒนธรรมที่หลากหลายต่าง ๆ เข้ามาทำให้ในปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย เช่น ตลาดน้ำอโยธยา วัดใหญ่ชัยมงคล และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเปิดโอกาศให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างแท้จริงผ่านงานสถาปัตยกรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี การบันทึกเรื่องราวในแต่ละยุคสมัยและวิถีชีวิตของคนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าเกิดคุณค่าความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองจนนำไปสู่การอนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นหลัง


 


Abstracts


            Ayutthaya Province was one that had cultural for tourism place and then could be mention that can make more profit their societies. There were cultural for tourism places and have identity for relay by a long time. Ayutthaya was the former historical province that had brilliance. It had concern for trade with international countries then took more cultural until took Ayutthaya had several cultural such as Ayothaya floating market Wat yai chaimongkol and historical national park etc. It had condition for tourism emphasize these places. Cultural for tourism had very important because of given chance for them could be learnt real history and culture from architecture work tradition and some record in each era and their flock way


As impact for their value and proud with them cultural then convey for conservation to posterity.


 


 

Published
2019-07-05
How to Cite
(ขำโพธิ์ทัย), พระสุวรรณ สุเมธปุญฺโญ. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 283-291, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/410>. Date accessed: 21 jan. 2020.