การศึกษาการวิเคราะห์คำขวัญประจำอำเภอ 8 จังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Analytical Study of Districts’ Mottos of Eight Provinces in Lower North-Eastern Region

  • กวินทรา นนส์ธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • วิมลวรรณ ขอบเขต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Abstract

การศึกษาวิเคราะห์คำขวัญประจำอำเภอ 8 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 148 อำเภอ จาก 151 อำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาและความหมายของคำขวัญประจำอำเภอ 8 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเพื่อศึกษาฉันทลักษณ์ที่ปรากฏในคำขวัญประจำอำเภอ 8 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่าเนื้อความในคำขวัญกล่าวถึงลำดับที่หนึ่ง คือ แหล่งธรรมชาติ สภาพภูมิศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยว ลำดับที่สอง คือ อาหารประจำท้องถิ่นและผลผลิตทางการเกษตร ลำดับที่สาม คือ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ลำดับที่สี่ คือ อาชีพ ลำดับที่ห้า คือ วัฒนธรรม ลำดับที่หก คือ ความเชื่อ ความศรัทธา และลำดับที่เจ็ด คือ ประชากร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอ และสื่อให้เห็นวิถีชีวิตของคนในอำเภอต่าง ๆ นอกจากนี้ในการศึกษาฉันทลักษณ์พบว่าคำขวัญประจำอำเภอที่ศึกษามีรูปแบบที่ไม่เป็นแบบแผนอย่างชัดเจน แต่จะใช้ถ้อยคำที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย และมีลักษณะเป็นการเรียงร้อยถ้อยคำที่มีเนื้อความตรงไปตรงมา 


 The study of districts’ mottos of eight provinces in Lower North-Eastern region aims to investigate the content and meaning of districts’ mottos of eight provinces in Lower North-Eastern region and to examine the prosody occurred in these mottos. The districts’ mottos used in this study consist of 148 districts out of 151 districts.


 The result shows that the most mentioned thing in the content of the mottos is natural sites, geography and tourist attractions. The second one is local food and agricultural products. The third one is historic sites and antiques. The fourth one is occupations. The fifth one is cultures. The sixth one is belief and faith. The last one is people. These things reflect the identities of each district and indicate lifestyles of people in each area. Moreover, the result of the prosody occurred in these mottos shows that the mottos have inaccurate pattern, simple and understandable word usage and straightforward composition.

Published
2019-07-05
How to Cite
นนส์ธรรม, กวินทรา; กลิ่นสุวรรณ, กัลยรัตน์; ขอบเขต, วิมลวรรณ. การศึกษาการวิเคราะห์คำขวัญประจำอำเภอ 8 จังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 269-282, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/392>. Date accessed: 19 jan. 2020.