แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

WAYS AND MEANS OF EDUCATIONAL SERVICES DEVELOPMENT OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY (HEAD QUARTER)

  • พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ของนักศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และภาคเรียนต่างกัน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตามความคิดเห็นของนักศึกษาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 242 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัย กรอบแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน รวมทั้งนิยามปฏิบัติการ


            ผลการวิจัย พบว่า


            1.นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอันดับ 1 ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน รองลงมาอันดับที่ 2 ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอันดับที่ 4 ได้แก่ ด้านบุคลากร


            2.นักศึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และภาคเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลางโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.


          3.นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้คือ 1) ด้านอาคารสถานที่ ควรมีเจ้าหน้าที่ ๆ ติดต่อได้ง่าย สะดวก 2) ด้านการเรียนการสอน ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีกว่านี้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเนื่องจากมหาวิทยาลัยก็มีงบมาก 3) ด้านห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องสมุดควรมีความรอบรู้เอกสารต่าง ๆ ภายในห้องสมุดและ 4) ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ของมหาลัยวิทยาลัยทำหน้าที่ในแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน


The objectives of this research were to study the development guideline in educational services of Mahamakut Buddhist University, Salaya, to compare the opinions on educational services of Mahamakut Buddhist University, Salaya, of students based on their different gender, age, level of study and semester in study, and to collect suggestions for educational services of Mahamakut Buddhist University, Salaya. The samples in the study were 242 students. The research instrument was a questionnaire made up on conceptual framework, theory, the concerned research works, objectives, hypotheses and research definitions.


  1. The level of students’ opinions towards educational services of Mahamakut Buddhist University, Salaya, was high in overall, but in details, teaching and learning came first and followed by areas and buildings and personnel respectively.

  2. The students with different genders, ages, levels of education and semesters in study had no significantly different levels of opinions towards educational services of Mahamakut Buddhist University, Salaya, with statistic figure at 0.05.

  3. The main suggestions for educational services of Mahamakut Buddhist University, Salaya were that: 1. In areas and buildings; there should be responsible personnel in contact, 2. In teaching and learning; the teaching and learning quality should be improved to match the famous university standard, 3. In library; the librarian and staff should provide correct information on the book code and book location in the library, and 4. In personnel; the university personnel work in cross-duty.

 


 

Published
2019-06-29
How to Cite
คุตฺตวีโร, พระมหาวิโรจน์. แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 33-45, june 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/391>. Date accessed: 21 jan. 2020.