การสร้างและหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการจัดการ ด้วยการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • ศศิพิสุทธิ์ หงษ์สมบัติ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ตำบลบัวทอง ถนนบุรีรัมย์-สตึก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการจัดการด้วยการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2) หาประสิทธิภาพ ของเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการจัดการ ด้วยการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3) เปรียบเทียบ คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการจัดการ  ด้วยการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้แบบ  5E หลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการจัดการ  ด้วยการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน – หลังการทดลอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน  18 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์


           ผลการวิจัยพบว่า                                                                                                                                                                                                                                                                                1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสมของ เนื้อหาเอกสารประกอบการสอน พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.34, S.D.= 0.34)                                                                  2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสมของ องค์ประกอบเอกสารประกอบการสอนพบว่า มีความครบถ้วนทุกองค์ประกอบ                                                                                            3. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสมของ แผนการจัดการเรียนรู้เอกสารประกอบการสอนพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, S.D.= 0.33)                                            4. ประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.43 /87.04                                                                                                                              5. คะแนนจาก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                                                                                                                            6. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28, S.D.= 0.40)

Published
2019-06-30
How to Cite
หงษ์สมบัติ, ศศิพิสุทธิ์. การสร้างและหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการจัดการ ด้วยการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 59-74, june 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/382>. Date accessed: 22 jan. 2020.