การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  • ณัชชา กริ่มใจ Bangkokthonburi university
  • พงษ์เทพ ศรีโสภาจิต Bangkokthonburi university

Abstract

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ชุด โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลำดับผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในระดับมาก ด้านความรับผิดชอบสังคม,ด้านองค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านบุคลากร,ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในส่วนของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค(3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาพลักษณ์ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ ด้านองค์กร ด้านบุคลากร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


The study of factors affecting consumer confidence towards the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives The objectives are: 1. Study the opinions of the people. 2. Study the factors that affect the confidence of the people towards the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. This research is a quantitative research. Using questionnaires to collect data from a sample of 400 sets, by presenting the results of the data analysis, divided into 3 episodes. The results of the study showed that (1) factors affecting consumer confidence towards the bank Agriculture and agricultural cooperatives at a high-level Social responsibility, organization with the highest average Personnel, product / service with a high average in terms of consumer confidence towards the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives In overall, the average value was at a high level. (2) Factors related to gender, age, education level, occupation, different status had an effect on consumer confidence towards the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Which has a statistically significant difference at the level of .05, while different income factors do not affect consumer confidence (3) the relationship between Corporate image of services and products for corporate social responsibility personnel Is related to consumer confidence towards the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives With statistical significance at the level of .01

Published
2019-07-05
How to Cite
กริ่มใจ, ณัชชา; ศรีโสภาจิต, พงษ์เทพ. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่มีต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 293-305, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/379>. Date accessed: 24 sep. 2020.