การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Implementation Process of the Temporary Border Migrant Workers Policy of Cambodian Workers in Sa Kaeo Province

  • ปิยาณี กปิตถัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ลือชัย วงษ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Abstract

ในการศึกษาเรื่อง “การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปปฏิบัติ ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว” วัตถุประสงค์การวิจัย ประการที่ 1) เพื่อศึกษาการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประการที่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และประการที่ 3) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 259 ชุด เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยมุ่งเน้นที่จะพยากรณ์ตัวแปรตาม ด้วยค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ซึ่งจะเรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient) การหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจะทำได้หลังจากที่ได้สร้างหรือกำหนดรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร(ลือชัย วงษ์ทอง. 2557)
ผลการศึกษาพบว่า 1) โดยภาพรวมการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปปฏิบัติ ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถนำไปปฏิบัติตามนโยบายได้ อยู่ในระดับมาก 2) โดยภาพรวมการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถนำไปปฏิบัติตามนโยบายได้ อยู่ในระดับมาก 3) โดยภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ของนโยบาย/ยุทธศาสตร์ได้ อยู่ในระดับน้อย The research “The Implementation of the Policy on Cambodian Migrant Workers in Sakaeo Province” aims to 1) analyze the implementation of the Policy and its measures, 2) to study the factors relating to the success of the implementation of the Policy, and its measure, and 3) to study the performance of the relevant officers leading to the achievement of the Policy aims and its measures. Mixed method, qualitative and quantitative, was employed in this study. The data was collected from 17 key informants, who were officials whose works were related to alien workers. The data from them was executed by means of content analysis. In addition, the data was also collected by means of 259 questionnaires answered by those involved in implementing the Policy. Descriptive statistics and inferential statistics were employed for data analysis. Regression coefficient was also used to predict the dependent variables.
The study outcomes The study revealed a high level of the implementation of the Policy and its measures as a whole. 1) Concerning the factors relating to the success of the implementation of the Policy and its measures, the study revealed a high level of the implementation as a whole. 2) Corning the performance of the relevant officers leading to the achievement of the Policy aims and measures, the study revealed a low level of achievement of the Policy and its measures. 3) The study also revealed a low level of relation between the factors leading to the achievement of the policy aims and its measures, and the implementation of the Policy, with positive correlation coefficient.

Published
2019-06-29
How to Cite
กปิตถัย, ปิยาณี; วงษ์ทอง, ลือชัย. การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 47-58, june 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/370>. Date accessed: 19 jan. 2020.