สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคนไทย

Current Situation and Factors Affected English Language Communication Skill of Thai People

  • ฉัตรชนก เฮงสุโข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • กรรณิการ์ บุญขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • นิรันดร สีหะนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • วิสิทธิ์ มะณี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Abstract

สถานการณ์ของเด็กไทยที่ยังขาดความสามารถทางภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหาระดับต้น ๆ ในประเทศ ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากบทความและงานวิจัยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันจะพบปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร ตัวบุคคล เทคนิคการสอน และนโยบายทางการศึกษาของชาติ ปัญหาเหล่านี้ยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการร่วมมือร่วมแรงกันทั้งหลายฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือร่วมพูดคุยและหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน


Situation of Thai learners in now days showed lacks English language proficiency which considered as primary issue of Thailand. After reviewing from several studies and journals from the past to present, there are factors affect English language learning problems e.g. in resources, individual, teaching techniques, and national policy on education. In addition, these are the problems that need strong cooperation in order to discuss and solve the problems together.

Published
2019-07-01
How to Cite
เฮงสุโข, ฉัตรชนก et al. สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคนไทย. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 155-160, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/368>. Date accessed: 24 sep. 2020.