วิธีการใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พระวินัยปิฎก

How to use herbs in therapy as seen in the Scriptures vinaya

  • บุญสุข อุ่นแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

Abstract

ในวงการแพทย์แผนโบราณของไทยในปัจจุบันนี้ ยังคงปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาแต่สมัยพุทธกาล อาจมีแตกต่างบ้างเรื่องวิธีการบำบัดรักษา ส่วนสมุนไพรและเครื่องประกอบไม่แตกต่างกันมากนัก สมุนไพรส่วนมากที่ใช้เป็นยายังคงเป็น รากไม้ ใบไม้ ผลไม้ ยางไม้ น้ำฝาด เกลือแร่ ธาตุต่างๆ  น้ำมันเหลวที่ได้จากสัตว์ และเภสัชทั้ง ๕ ได้แก่ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง และน้ำอ้อย เป็นต้น   สมุนไพรที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน เพื่อใช้บำบัดและรักษาโรค  วิธีการใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรค  คือโดยการใช้รับประทาน ใช้ทา ใช้หยอด ใช้นัตถุ์ยาหรือการสูดดมควัน เป็นต้น


In Thai traditional physicians, medicinal herbs have been used and succeeded down generation to generation even today. Most of the herbs used asmedicines are roots, leaves, fruits, guttapercha, puckering, salt, minerals, oils from animals, the five medicines in Buddhism, i.e. butter, cheese, oil, honey, and sugar juice, etc. All these herbs are Thai traditional medicines from past to present in curing disease. Dosage has been used by taking,

Published
2019-07-01
How to Cite
อุ่นแก้ว, บุญสุข. วิธีการใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พระวินัยปิฎก. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 161-171, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/365>. Date accessed: 19 jan. 2020.