การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท ไทยสตาร์ ซัพพลาย จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560

  • ชลกนก โฆษิตคณิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของบริษัทกับกลุ่มธุรกิจร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้บริหารบริษัทใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ข้อมูลทางการเงินและรายงานทางการเงินจากงบการเงินของบริษัท ระหว่างปี พ.ศ.2556-2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Analysis) การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis or Compare Analysis) และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินโดยวิธีดูปอง (The Du Pont Analysis)


                  จากผลการศึกษาการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน พบว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในระดับดี  มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ มีความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นได้ และมีความสามารถในการทำกำไร จากนโยบายด้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเป็นปัจจัยด้านบวกของภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้างและรับเหมา เนื่องจากการขยายตัวของภาคคมนาคมจะส่งผลให้เกิดการลงทุนและมีการใช้จ่ายในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ความต้องการสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างในประเทศเพิ่มมากขึ้น

Published
2019-07-02
How to Cite
โฆษิตคณิน, ชลกนก. การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท ไทยสตาร์ ซัพพลาย จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 225-239, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/364>. Date accessed: 19 jan. 2020.