รูปแบบการบริหารงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้ปกครองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ADMINISTRATIVE MODEL OF STUDENT CARE AND SUPPORTING SYSTEM OF PARENTS OF IN PUBLIC BASIC EDUCATION INSTITUTIONS OF PHANATPITTAYAKARN SCHOOL UHDER THE OFFICE OFSECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 18

  • สุภาวดี ลาภเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และนำผลที่ได้จากการศึกษาเสนอผู้บริหารโรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียน และด้านการส่งต่อ โดยจำแนกตามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา   การศึกษาได้ดำเนินการศึกษาเชิงสำรวจ  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างของผู้ปกครองรูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 จำนวน 269 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


              ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 30-40  ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  รูปแบบการบริหารงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐโรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับที่ 1 คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน  รองลงมา คือ  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้านการส่งต่อ  ด้านการป้องกันและแก้ไขนักเรียน และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน

Published
2019-06-29
How to Cite
ลาภเจริญ, สุภาวดี; อังคะนาวิน, กิตติศักดิ์. รูปแบบการบริหารงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้ปกครองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 15-32, june 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/362>. Date accessed: 19 jan. 2020.