การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

A Study of the Academic Affairs Administration of School Administrators According to Teachers’ Under the Office of Primary Educational Service Area, Chonburi Region 2

  • ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • สุภาวดี ลาภเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามสถานภาพของครู โดยใช้วิธีการศึกษาคือการวิจัยเชิงสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบที (t-test)


ผลการศึกษาพบว่า ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อันดับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษา  รองลงมาคือ ด้านแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ และลำดับสุดท้าย คือ ด้านสื่อการสอน  จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการวัดและการประเมินผลการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน  มีความคิดเห็นในด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.02


          The objectives of this research are to study and compare the academic affairs administration of school administrators according to teachers’ Under the Office of Primary Educational Service Area, Chonburi Region 2, classified by the respondent's status. This study was the survey research with the sample of 165 teachers in Under the Office of Primary Educational Service Area, Chonburi Region 2. Municipality in the academic year 2014. The tool used for collecting data was a questionnaire with the reliability value at 0.97
 
 

the statistics for analyzing data were percentage, mean, standard deviation and t-test.


          The research findings revealed that the overall of teachers’ Under the Office of Primary Educational Service Area, Chonburi Region 2 towards the academic affairs administration of school administrators, was at high level. When considering each aspect, the highest mean of teachers’ opinion was the educational measurement. The second rank was evaluation and the academic action planning, and the last was the teaching media.  In comparing teachers’ opinions, the finding showed that the teachers with the differences of gender, educational degree and work experiences had their overall opinions indifferently towards the school administrators in Under the Office of Primary Educational Service Area, Chonburi Region 2, whereas the teachers who had the different in gender had different opinions on the measure and evaluation at the statistically significant level of 0.05. The teachers who had the different experiences expressed different opinions on the learning management at the statistically significant level of 0.05.

Published
2019-07-01
How to Cite
ภูมพงศ์คชศร, ภูมิภควัธจ์; ลาภเจริญ, สุภาวดี. การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 193-206, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/361>. Date accessed: 21 jan. 2020.