บทวิจารณ์หนังสือ : พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

Buddhism and Science

  • มานิตย์ อรรคชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
  • สงวน หล้าโพนทัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

Abstract

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
Buddhism and Science

Published
2019-07-01
How to Cite
อรรคชาติ, มานิตย์; หล้าโพนทัน, สงวน. บทวิจารณ์หนังสือ : พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 183-191, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/359>. Date accessed: 22 jan. 2020.