วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Culture for peaceful coexistence.

  • พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร(ปาจิตเณย์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อ


             ยุคโลกาภิวัตน์เป็นโลกยุคไร้พรมแดน ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันอย่างง่ายดาย ภายใต้บริบทโลกของความทันสมัยที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่มีชีวิต ที่เรามองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ บริโภคได้ เป็นวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์แบบข้ามแดน ข้ามประเทศ ข้ามชุมชน อยู่คนละที่คนละทางยังสามารถสัมพันธ์กับวัฒนธรรมต่างแดนได้ เป็นการผสมผสานทางความคิด การรับรู้ รูปแบบ รสนิยม ซึ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทภายนอกชุมชนและบริบทภายในชุมชน เกิดการคัดสรรค์และหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมนั้น ๆ จากวัฒนธรรมเดิมรวมเข้ากับวัฒนธรรมใหม่สู่วัฒนธรรมโลกาภิวัตน์ การสื่อสารและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีหลักการที่ตายตัว สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย มีพลวัตที่ไม่หยุดนิ่ง แค่เป็นเสมือนหลักในการยึดและสามารถต่อยอด  ไปเรื่อย ๆ ตามแนวคิดและมุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยไม่เอนไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป แต่สามารถเชื่อมโยงและเดินไปด้วยกันได้เพียงแค่รู้จักการปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตนเอง ในการแสดงออกทางวัฒนธรรม ไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิด    ขึ้นอยู่ที่ปัจจัยหลาย ๆ ด้านมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นวัฒนธรรม โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย  ที่ขยายโอกาสให้เกิดการปะทะระหว่างรสนิยม ความเห็นที่แตกต่าง อันนำไปสู่สำนึกของการเป็นสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่มีเสรีภาพในการเลือก  การแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จากการผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบในบริบทโลกทำให้เกิดการรวมกลุ่มและแบ่งแยก เกิดความสามัคคีในรูปแบบวัฒนธรรมเดียวกันและเกิดความขัดแย้ง             ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่มีอิทธิพลในการกำหนดช่วงชั้นทางสังคมมากกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียมกันที่เกิดขึ้นในสังคมทำให้หน้าที่ของสังคมเกิดการกระทำระหว่างกัน การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม คือความไม่เท่าเทียมกันของสมาชิกในสังคม เกิดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันมากเท่าใดความแปลกแยกและความขัดแย้งก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น เพื่อลดความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในสังคม แนวคิดสันติวิธีอันเป็นวิธีการพยายามทำให้ความขัดแย้งไม่กลายเป็นความรุนแรง ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยมีเงื่อนไขที่ช่วยให้ความรุนแรงสามารถลดได้โดยสันติวิธี เพื่อนำพาสังคมโลกเข้าสู่สันติภาพ โดยมีวิธีการเพื่อสร้างความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกันของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม รวมไปถึงการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเคารพถึงความแตกต่าง ในสังคมพหุวัฒนธรรม เน้นกระบวนการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทุกคนจะไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง  เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะไม่ยึดติดว่า เราถูกต้อง      ชอบธรรมแต่เพียงฝ่ายเดียว  พยายามเอื้ออำนวยให้ผู้คนสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในฐานะเพื่อน เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชนที่ให้ความสำคัญกับมิตรภาพที่แข็งแกร่ง  เพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการเคารพความเป็นมนุษย์ เพื่อบรรเทาความขัดแย้งให้เบาบางลงจนถึงหมดไป โดยยึดหลักสันติวิธีบนฐานของการรู้ ตื่น และเบิกบาน อันได้แก่ 


          1) รู้  คือ รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ อะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรสูง อะไรต่ำ การรู้ลักษณะเช่นนี้มุ่งเน้นที่การรู้สภาวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความป็นจริง


          2) ตื่น  คือ ตื่นจากการมีอคติ (Bias) ครอบงำจากความโกรธ ความเกลียดชัง และการ ขาดความยังคิดจากความไม่รู้ (อวิชชา) 


          3) เบิกบาน คือ การวางสภาพจิตของตนเองในการทำหน้าที่นักสันติวิธีด้วยความรู้สึกว่า เรากําลังทําหน้าที่เพื่อมวลมนุษยชาติ หรือเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ในการทําหน้าที่ควรตั้งกัลยณมิตรที่สดชื่นและเบิกบานประดุจดอกบัวที่กําลังผลิบานในยามเช้า


Abstracts


             Globalization is a borderless world. That technology and communication are easily connected. Under the world context of modernity that is full of living cultures That we can't see but feel able to consume  is a cross-border culture that cross-country, across the community, in different ways, can also relate to foreign cultures is a combination of ideas, perceptions, styles, tastes which affect the change of culture to be consistent with the external context of the community and the context within the community The selection and casting of a new culture that is consistent with the social context from the original culture combined with the new culture into globalization culture. Scientific communication and technology has resulted in a rapidly changing cultural diversity. There are no fixed principles. Can improve Changed according to the era With dynamic, non-stop Just as a principle of seizure and can continue to build upon both positive and negative concepts and perspectives. Without leaning to one side too much But can connect and walk together, just knowing how to adapt to the external environment Think about the common benefits rather than yourself in cultural expression No one was right and no one was wrong. Depends on many factors to come together into a culture Especially in democratic society That extends the chance of a collision between tastes Different opinions Which leads to the realization of membership in modern democratic societies with freedom of choice. The expression of rights and freedoms that the Constitution protects everyone equally From the integration of various cultures in the global context, the grouping and separation Resulting in unity in the same culture and conflict In different cultures. Conflicts that arise in modern societies have an influence on social stratification rather than economic factors. And the inequality that occurs in society, causing social functions to occur between each other Social stratification Is the inequality of members in society There is a gap of inequality, alienation and conflict will only increase. In order to reduce conflict and prevent violence in society. The concept of peaceful means, which is a method of trying to make conflict, does not become violent. Use the way to resolve conflicts by peaceful means. With conditions that allow violence to be reduced by peaceful means To bring the world society into peace With a method to create an understanding of the differences between people who live together in society Including learning to live with others respectfully for differences In a multicultural society focus on the process of talking to exchange learning Without everyone being the center When interacting with others, it is not attached to us that we are just and right. Try to encourage people to relate to others as friends in order to live together in a peaceful community that is focused on strong friendships to create mutual sympathy on the basis of respect for humanity In order to alleviate the conflict to be sparse By adhering to the principles of peaceful methods based on knowledge, awakening and joy, including


            1) Knowing is know what to do, What should not be done, what is good, what is evil, what is right, what is wrong, what is high, what is low This kind of knowledge focuses on knowing all the conditions that are actually happening.


            2) Awakening is awakening from bias (Bias) dominated by anger. Hate and lack of thought from ignorance (ignorance)


            3) Joyfulness is to lay down one's own mental state to act as a peacemaker with the feeling that We are acting for all mankind. Or a friend, suffering from suffering and death in acting, should set up a friendly and cheerful, friendly lotus flower that is blooming in the morning


คำสำคัญ : , การอยู่ร่วมกัน, สันติ


Keyword : Culture, peaceful, coexistence.

Published
2018-12-25
How to Cite
ฐานวโร(ปาจิตเณย์), พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์. วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 530-545, dec. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/347>. Date accessed: 17 apr. 2024.