การพัฒนาการฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

An Improvement of writing skills; Sentence Structure Level, of The EFL Undergraduate Students of faculty of Education, Mahamakut Buddhist University

  • พระมหาบุญนา ฐานวีโร (ประทุมชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนาแบบฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษ การวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 31 รูป/คน ได้มาโดยวิธีเจาะจง สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent samples


ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีกระบวนการ (E1) เท่ากับ 75.38 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 76.38 2) นักศึกษาทำแบบฝึกเขียนประโยค และกลุ่มคำตามคำบอก นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกการเขียนประโยคตามคำบอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06) ซึ่งสรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกการเขียนประโยคภาษาอังกฤษตามคำบอกทุกข้ออยู่ในระดับมาก


The purposes of this research were aims to : 1) to develop a training students to write English  of Faculty of Education in Mahamakut Buddhist University,  2) to study the satisfaction of the students have to practice writing English sentences. The sample was selected from 2 an undergraduate student, Teaching English Programs total 31 persons of simple sampling. The statistics used were mean, percentage, standard deviation and t-test for dependent samples.


The results were showed that: 1) a training students to write English of students of the Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University in (E1) was quality to 75.38 and the efficiency of the output (E2) was quality to 76.38. 2) the students practice writing sentences and the dictation. Most of the students writing skills in English after studying of posttest higher than the pretest was statistically significant at .05 level. 3) the satisfaction with the practice of writing sentences dictation. Overall was the high level at ( = 4.06), which concluded that the student satisfaction with training set to write an English sentence dictation was at a high level.

Published
2018-11-28
How to Cite
ฐานวีโร (ประทุมชาติ), พระมหาบุญนา. การพัฒนาการฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 1-14, nov. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/273>. Date accessed: 20 july 2019.