การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

The policy of allowance for the old people to follow the 4 sublime states of mindof the officers of Omyaisubdistrict, Sam Phran district, NakhonPathom province.

  • สมภพ ระงับทุกข์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 14 คน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปความ


 ผลการวิจัยพบว่า


1) ด้านเมตตา คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความรัก ความปรารถนาดีด้วยการจัดหางบประมาณเป็นค่าเบี้ยยังชีพมาให้ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อผู้สูงอายุ


2) ด้านกรุณา คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความกรุณาในการการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพโดยแจ้งให้ผู้สูงอายุทราบสิทธิของตน และแนะนำให้มาลงทะเบียนเป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในเรื่องรายได้ที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต


3) ด้านมุทิตา คือ เจ้าหน้าที่มีการแสดงความยินดีต่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ และให้กำลังใจว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยการใช้คำพูดที่สุภาพเรียบร้อย


4) ด้านอุเบกขา คือ เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลาง ให้ความยุติธรรมกับผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบ กฎหมาย เหมือนกันโดยไม่ลำเอียง


 


ABSTACT


This research aims to study the implementation of the policy on elderly people's subsistence allowance according to the principle of 4 sublime states of mind of the Omyai Municipality Officials in Sampran District, NakhonPathom Province. A total of 14 samples were used for qualitative research. Research Tools Is a structured interview. Analyze the data by analyzing the content and summarizing the data.


The research found that


1)  Mercy is the staff to treat the elderly with love. Wishing well for the sake of the elderly and help the elderly to get a subsistence allowance according to government policies. This is a kind of welfare for the elderly.


2)  Kindness is to be kindly advise the elder to help the elderly get their allowance by informing the elderly about their rights. It is recommended to register as seniors subsistence allowance to solve the problem of income is necessary for life.


3)  Sympathetic Joy is the officer's congratulate to the elderly who received the allowance. Officials have reported the results of the registration of subsistence allowances for the elderly to know that they are entitled to subsistence allowances and encourage that the elderly are healthy and help themselves by using polite words.


4) Equanimity is a neutral agent. Justice for the elderly to receive the allowance according to the same law without bias.

Published
2019-07-05
How to Cite
ระงับทุกข์, สมภพ. การนำนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 317-331, july 2019. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/270>. Date accessed: 22 jan. 2020.