ความสัมพันธ์ของทักษะการบริหารงานของผู้บริหารกับประสิทธิผล การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

The Relationship between Administrative Skills of Administrators with Teamwork Effectiveness of Government Teachers in Secondary Schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 4, Mueang Pathumthani District, Pathumthani Province

  • สุวนิดา อัญจิรเวโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Abstract

บทคัดย่อ


            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2) ประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครู  3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากับประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครู  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเข

References

กมลนิตย์ วิลัยแลง. (2559). ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.

กัลยา เที่ยงแท้. (2558). ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอ เมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ. สืบค้นจาก http://www.edujournal.ru.ac.th/index.php/abstractData/viewIndex/38.ru

กอปรลาภ อภัยภักดิ์. (2563). บรรยากาศองค์กรแห่งความสุข : คนเบิกบาน งานสำเร็จ. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563.

กรวิภา งามวุฒิวงศ์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมภายในสำนักอำนวยการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ดุสิตา เลาหพันธุ์ และภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของครูโรงเรียนมีธยมศึกษาในเขตจังหวัดตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 9(3). 181-193.

ทองทิพภา วริยะพันธุ์. (2551). บริหารทีมงานและการแก้ปัญหา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สหธรรมจํากัด.

ธนกร กรวัชรเจริญ. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน). (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.

พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม (ทองแก้ว). (2557). บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ. 1(1). 89-102.

พจนารถ เจียมจิตร. (2554). พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2546). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพัลลิเกชั่น.

มณฑาทิพย์ นามนุ. (2561). ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.

สถาพร พฤฑฒิกุล เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และสมศักดิ์ ลิลา. (2559). ที่ศึกษาปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูด้านการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 10(1). 17-30.

สุริยา ทองยัง. (2558). ทักษะของผู้บริหารโรงเรียนวัดตะล่อม สังกัดกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2016). การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นจาก http://www.ocsc.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . (2551). แนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง. กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

สัมมนา สีหมุ่ย. (2553). การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.มิถุนายน 2559.

อภิชัย พันธเสน และคณะ. (2558). การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการศึกษาไทย: ประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษา (2535-2558). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สืบค้นจาก http://www.knowledgefarm.in.th/educational-administration-problem/

อริศษรา อุ่มสิน. (2560). การทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 . (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี, จันทบุรี.

อำนวย มีสมทรัพย์. (2553). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการของ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 และเขต2. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา.

Dyer, W.G. (1995). Team Building : Current Issues and New Alternative. Mass: Addison-Wesley.

Johnson, David W. and Johnson, Roger T. (1991). Learning together and alone :Cooperative and individualistic learning. (5th ed). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Katzenbach, J.R. and Smith, D.K. (1993). The Wisdom of Teams : Creating the High -performance Organization. Boston : Harvard Business School.
Katz, L. (1955). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review, 33, 33-42.

Kazemek, E. (1991). Ten Criteria for Effective Team Building. Health Financial Management. 45, 15.

Krejcie, R.V.Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. 30(3), 608-610.

Robbins, S.P. (2001). Organization beveavior 9 th ed. Englewood Cliffs, NJ: rentice - Hall.

Woodcock, M. (1989). Team Development Manual (2nded.). Worcester, Great Britain : Billing & Son.

Woodcock, M. and Francis, D. (1994). Team Building Strategy. New Hampshire :Gower Publishing.

Yeats, D.E. & Hyten, C. (1998). High-Performing Self-Managing Work Teams A Comparison of Theory to Practice. California: Sage Publication, Inc
Published
2020-12-29
How to Cite
อัญจิรเวโรจน์, สุวนิดา. ความสัมพันธ์ของทักษะการบริหารงานของผู้บริหารกับประสิทธิผล การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 8, n. 2, dec. 2020. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/1149>. Date accessed: 17 aug. 2022.