วัตถุประสงค์

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) โดยบทความภายในใช้ผู้อ่านภายนอก 2 ท่าน และบทความภายนอกใช้ผู้อ่านภายใน 2 ท่าน ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ

ขอบเขต

วารสารสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์หนังสือ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารสังคมศาสตร์ จะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการเผยแพร่ : ปีละ 2 ฉบับ ตามกำหนดเวลาดังนี้

      ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

      ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

หมายเหตุ

ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยฉบับนี้เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดทำวารสารไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด

กองบรรณาธิการวารสาร ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่นำไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ