วารสารมหามกุฏวิชาการ เป็นวารสารที่งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ทั้งนี้ รูปแบบผลงานวิชาการที่วารสารจะพิจารณามี 3 แบบ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย  บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการประเภทอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของวารสาร
      1.เพื่อเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการประเภทอื่นๆ ของนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
      2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
      3. เพื่อเป็นการนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ตามหลักการศึกษาเชิงพุทธศาสนาและศาสตร์ต่างๆ
      4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่บทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
      5. เพื่่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ รวมทั้งเป็นการดำเนินเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
      6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลงานการวิจัยและบทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ รวมทั้งปรัชญาด้วย

ขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร
      วารสารมหามกุฏวิชาการ เปิดรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โดยประกอบไปด้วยสาขาวิชาพุทธศาสนา ศาสนาต่างๆ ปรัชญา วัฒนธรรม ภาษา การศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตลอดทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่บูรณาการด้วยหลักคำสอนในพุทธศาสนา

วาระการตีพิมพ์ของวารสาร
      วารสารมหามกุฏวิชาการ มีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ โดย
            ฉบับที่ 1  ตีพิมพ์เดือนมกราคม - มิถุนายน
            ฉบับที่ 2  ตีพิมพ์เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

เจ้าของของวารสาร
งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณถนนศาลายา - นครชัยศรี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170