สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 หมู่ 1
ถนนศาลายา - นครชัยศรี
ตำบล ศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

Principal Contact

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โทร 02-444-6077 ต่อ 1139
Phone 086-086-4258

Support Contact

พระทวัฒชัย ธมฺมธโช