ความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

  • กฤษณพงศ์ บุญเฉย

Abstract

บทคัดย่อ


          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาเสนอผู้บริหาร สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ ด้านการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน


            ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นระดับมาก คือ ด้านการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ระดับปานกลาง คือ ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ และระดับน้อย คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล การเรียนรู้


คำสำคัญ : ความคิดเห็น; การบริหารงานวิชาการ; ด้านการจัดการเรียนการสอน


Abstract


           This study has the objectives To study opinions on academic administration in teaching and learning management of teachers and government personnel. And to bring the results of the study to the executives As a guideline for the development of academic administration in teaching and learning management of teachers and government personnel. Wat Pho Chae School (Malirat Bamrung) In 4 areas, including the preparation of learning plans Selection of innovative media and learning technology In teaching and learning supervision Measurement and evaluation of learning. Classified by personal factors including gender, age, education level And average monthly income


          The Study population Are teachers and government personnel Wat Pho Chae School (Malirat Bamrung), 34 teachers and government personnel. The instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis consisted of percentage, mean and standard deviation..


          The. Most of the respondents were female, aged 40 years and over, had a bachelor's degree and had an average monthly income of 10,000 - 20,000 baht. Wat Pho Chae School (Malirat Bamrung), Samut Sakhon Primary Educational Service Area Office Overall is moderate. When classified by each side, it was found that the area with the first opinion was the choice of innovative media and learning technology, followed by the teaching and learning supervision. The preparation of learning plans And the last place is the measurement and evaluation of learning.


Keywords: The opinion; Academic Administration; the teaching Management.

Published
2021-08-31
How to Cite
บุญเฉย, กฤษณพงศ์. ความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 52-61, aug. 2021. ISSN 2730-2288. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1708>. Date accessed: 17 aug. 2022.