ความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศิวาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

  • เพิ่มศักดิ์ จำลอง

Abstract

บทคัดย่อ


             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน และเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาเสนอผู้บริหาร สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศิวาราม  ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ ด้านการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน


               ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศิวาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


               ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศิวาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอันดับที่ 1 คือ ด้านการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านการนิเทศการเรียน การสอน ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้


คำสำคัญ: ความคิดเห็น; การบริหารงานวิชาการ; ด้านการจัดการเรียนการสอน


Abstract


             This study has the objectives To study opinions in academic administration in teaching and learning management And to bring the results of the study to the executives As a guideline for the development of academic administration in teaching and learning management of educational personnel at Wat Siwaram School  In 4 areas, including the preparation of learning plans Selection of innovative media and learning technology In teaching and learning supervision Measurement and evaluation of learning. Classified by personal factors including gender, age, education level And average monthly income.


             The population used in the study was educational personnel at Wat Siwaram School. Pra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1, comprised 30 persons. The instrument used for the study was a questionnaire. The statistics used in data analysis consisted of percentage, mean and standard deviation.


             Most of the respondents were female, aged 40 years and over, had a bachelor's degree and had an average monthly income of 10,000 - 20,000 baht. Waram Under the Office of Ayutthaya Primary Educational Service Area 1 Overall is moderate. When classified by each aspect, it was found that the area with the first opinion was the choice of innovative media and learning technology, followed by the teaching and learning supervision, learning plan preparation. And the last place is the measurement and evaluation of learning.


Keywords: opinion;  Academic Administration; the teaching Management

Published
2021-08-31
How to Cite
จำลอง, เพิ่มศักดิ์. ความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศิวาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 43-51, aug. 2021. ISSN 2730-2288. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1707>. Date accessed: 17 aug. 2022.