การมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไปด้านการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสระขาม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

  • ปฏิภาณพล อุตสาหรัมย์

Abstract

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป ด้านการดูแลอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อม และเพื่อนำผลเสนอผู้บริหาร สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพในการบริหารงานทั่วไปด้านการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสระขาม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาในขอบเขตเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการทำงาน


ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสระขาม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 30-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท และมีประสบการณ์ในการทำงาน 10-20 ปี ความคิดเห็นในการบริหารงานทั่วไปด้านการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสระขาม  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นในการบริหารงานทั่วไปด้านการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


คำสำคัญ : ความคิดเห็น; การบริหารงานทั่วไป;  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม


 


Abstract


This study aims to survey the level of participation in general administration on building care and environment and to present the results to the executives  as a guideline for improving the efficiency in general administration on building care and environment in 4 parts; the use of building and environment,  supervision of building and environment, maintenance of buildings and the environment and the evaluation of using the building and environment. A sample were 59 teachers and education personnels at Ban Sakham School, Nong Ki District, Buriram Province which were classified by personal factors;           gender, age, education background, average of monthly income  and work experience. A questionnaire was used to collect the data. Percentage, average and standard deviation were used as the data analysis.


       The result revealed that most of the sample were female in the ages between 30-40 years old, they graduated with a bachelor’s degree, the monthly incomes were between 15,000-25,000 bath, work experienced were between 10-20 years. The sample answered the questionnaire by their opinions. In the overall score have shown the high level of satisfying in the general administration on building care and environment. The highest score was the maintenance of buildings and the second was the use of building and environment, the third one was the environment supervision of building and environment, and the last one was the evaluation of using the building and environment.


Keywords: opinion; general administration; the building and environment care

Published
2021-08-31
How to Cite
อุตสาหรัมย์, ปฏิภาณพล. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไปด้านการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสระขาม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 27-34, aug. 2021. ISSN 2730-2288. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1705>. Date accessed: 17 aug. 2022.