สมรรถนะเชิงบริหารในการบริหารงานทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

  • อภิสิทธิ์ ฤทธิแสง

Abstract

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะเชิงบริหารในการบริหารงานทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษา และนำผลจากการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาในขอบเขตเนื้อหา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์การศึกษางานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์ในการทำงาน


ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  35  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน 5 – 10 ปี สมรรถนะเชิงบริหารในการบริหารงานทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับที่ 1 คือ ด้านการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา รองลงมา คือ ด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และอันดับสุดท้าย คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน


 


คำสำคัญ : สมรรถนะเชิงบริหาร; การบริหารงานทั่วไป


 


 


 


 


Abstract


This study aims to investigate the competencies in general administration of educational personnels and to present the results to the executives  as a guideline for improving the competencies of general administration for educational personnels at Baan Don Yai school, Kong District ,  Nakhon Ratchasima Province. This study investigated 3 aspects which were the mobilization of educational resources,  Public relation for education, and the relation between the school and the community that classified by the personal factors; sex, age, education level, and work experienced.


The sample of this study was 35 educational personnels of Baan Don Yai school, Kong District ,  Nakhon Ratchasima Province. The instrument was a questionnaire. Percentage, Average and Standard Deviation were used for data analysis.


Most of the sample were female, aged 40 years old and over, graduated with bachelor’s degree, and work experienced between 5-10 years. The result indicated that the administrative competencies in general administration of educational personnels were in high level, classified by each aspect at a high level , the first rank was the public relations for education, and followed by educational resource mobilization.  And the last place was the relation between the school and the community


 


Keywords: competencies administration; general administration

Published
2021-08-31
How to Cite
ฤทธิแสง, อภิสิทธิ์. สมรรถนะเชิงบริหารในการบริหารงานทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 17-26, aug. 2021. ISSN 2730-2288. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1704>. Date accessed: 17 aug. 2022.