สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนวัดอุดมรังสี สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • วิไลรัตน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย

Abstract

บทคัดย่อ


          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการและเพื่อนำผลการศึกษาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนวัดอุดมรังสี สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนวัดอุดมรังสี สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 30 - 40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 10 ปี สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนวัดอุดมรังสี สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ อันดับที่ 1 คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการนิเทศการศึกษา


คำสำคัญ : สมรรถนะ; การบริหารงาน; วิชาการ


Abstract


The objective of this study was to study the competencies in academic


administration. To present the results of the study to the school administrators as a guideline for promoting, improving, correcting and developing academic administration of teachers of Wat Udomrangsee School under The Bangkok Metropolitan Administration in 4 areas: curriculum development educational supervision, internal quality assurance system development and educational standards, and development and using of technology for education classified by the personal factors of the respondents were gender, age, education level, and work experience.The population were in education 150 teachers in Wat Udomrangsee School under The Bangkok Metropolitan Administration. The study instrument was a questionnaire. The statistics used in data analysis were percentage, mean, and standard deviation.


The results showed that most of the respondents were female, aged 30-40 years, had a bachelor's degree, and have less than 10 years of work experience. Competencies in academic administration of teachers of Wat Udomrangsee School under The Bangkok Metropolitan Administration, as a whole, was found at a high level. [When considering each aspect, it was found that the first aspect was internal quality assurance system development and edcational standards, followed by curriculum development, development and using of technology for education, and the last aspect is education supervision.]


Keyword :  Competency; Administration; Academic

Published
2021-08-31
How to Cite
วัฒนไวฑูรย์ชัย, วิไลรัตน์. สมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนวัดอุดมรังสี สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 9-16, aug. 2021. ISSN 2730-2288. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1703>. Date accessed: 17 aug. 2022.