ความพึงพอใจในการบริหารงานของครูโรงเรียนบ้านขุนประเทศ สังกัดเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

  • naitawan kumhom วิทยาลัยทองสุข

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ  สังกัดเขตหนองแขม และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ   สังกัดเขตหนองแขม  จำแนกตามคณะกรรมการสถานศึกษาและ ครูผู้สอน


กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน  70  ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา  15 คน  ครูผู้สอน  55  คน   ได้มาโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ  เครจซี่  และ มอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบระดับประมาณค่า ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ประกอบด้วย   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที 


          ผลการศึกษาพบว่า   การวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านขุนประเทศ   สังกัดเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี  ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการวัดผลผละประเมินผล  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และ  มาตรฐานการศึกษา  การวิจัยทางการศึกษา และ การนิเทศภายในทุกด้าน และผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านขุนประเทศที่มีระดับสถานภาพต่างกัน มีระดับการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Published
2020-12-24
How to Cite
KUMHOM, naitawan. ความพึงพอใจในการบริหารงานของครูโรงเรียนบ้านขุนประเทศ สังกัดเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 11-22, dec. 2020. ISSN 2730-2288. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1047>. Date accessed: 16 apr. 2021.