TCI รับรองมาตรฐาน "ศึกษาศาสตร์ มมร" ในฐานข้อมูลกลุ่ม 2

2018-10-10


TCI ประกาศ!!!! วารสาร "ศึกษาศาสตร์ มมร" ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในปี พ.ศ. 2563 โดยจัดให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2