ประกาศเปลี่ยนแปลงลิงค์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

2021-09-16

ด้วยงานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าใช้งานในระบบThaijo ดังนั้นท่านใดที่มีความประสงคืจะตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสามารถส่งไปตีพิมพ์ได้ที่ลิงค์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jhsmbuisc ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ บรรณาธิการวารสารฯ โทร. 0807506846 จักขอบคุณอย่างยิ่ง