แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS' COMPETENCE IN THE 21st OF EDUCATIONAL QUALIT DEVELOPMENT CENTER 15, KHONKAEN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3

  • พิชญาดา เทศแก้ว วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
  • อำนาจ ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

Abstract

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีดำเนินการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา จำนวน  99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบการตอบสนองแบบรายคู่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น


           ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ และด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ความต้องการจำเป็น  โดยรวม  มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็น PNImodified เท่ากับ 0.346 2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 มีทั้งหมด 14 แนวทาง มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  15  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3


           The objectives of this research article are to 1) study the current condition Desired conditions necessary needs, and competency of school administrators in the 21st century, Educational Quality Development Center 15, under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3 2) Study guidelines for developing school administrators' competency in the 21st century using a mixed research method The sample group consisted of 99 administrators and teachers in educational institutions. The research instrument was a pairwise response form. Semi-structured interview form, suitability assessment form, and possibility Statistics for data analysis include frequency, percentage, mean, and standard deviation. and the required index value


           The research results found that: 1) The overall current condition is at a moderate level. The aspect with the highest mean value is morality and ethics, a desirable condition. Overall, it is at the highest level. The area with the highest average was communication and motivation. and morality and ethics have the same average. Overall needs have a need index PNI modified = 0.346. 2) Guidelines for developing the competency of school administrators in the 21st century, Quality Development Center Education No. 15, under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office, Area 3, has a total of 14 approaches and is appropriate. and possibility to serve as a guideline for developing the competency of school administrators in the 21st century, Educational Quality Development Center 15, under the Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 3.

References

กฤษณะ เชียงแรง. (2564). การศึกษาสมรรถนะหลักผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยพะเยา.

ชัยยนต์ เพาพาน. (2559). ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21. วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. 1(1). 304-306.

ณัฐธีรา มีจันทร์. (2562). สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

มานะ ครุธาโรจน์. (2563). กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยุคการศึกษา 4.0. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา. วิทยาลัยครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). ภาวะผู้นำ: ทฤษฎีและนานาทัศนะร่วมสมัยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์.

ศศิรดา แพงไทย. (2559). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. 6(1). 7-11.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3. (2565). รายงานผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. ขอนแก่น : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ. กรุงเทพฯ : ทองกมล.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2557). สมรรถนะการบริหารที่ทำให้องค์กรเกิดการยอมรับ. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กลุ่มมาตรฐานการศึกษา.

Hellriegel, Don, Jackson, Susan E. and Slocum, John W. (2005). Management: A Competency-Based Approach. 10th ed. Singapore : Thomson South Western.

Spencer, L. M., and Spencer, S. M. (1993). Competency at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons.
Published
2023-10-10
How to Cite
เทศแก้ว, พิชญาดา; ชนะวงศ์, อำนาจ. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3. วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 147-158, oct. 2023. ISSN 2730-4132. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/RJGE/article/view/2237>. Date accessed: 20 july 2024.
Section
บทความวิจัย