บรรณาธิการ

           พระครูชัยรัตนากร, ดร.                        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 รองบรรณาธิการ 

           ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี                             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 กองบรรณาธิการ   

           พระเมธีวัชราภรณ์, รศ.ดร.                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

           ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิตร มหาหิง                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

           รองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ ยุรชัย                          มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ                 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  วงศ์คำจันทร์       มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด