วารสารรัฐศาสตร์สาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(Online) (MBU Political Science Journal(Online)) ISSN : 2774-1001 (Online)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พุทธศาสนา ปรัชญา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นสาส์นแลกเปลี่ยนรวบรวมองค์ความรู้ ความคิดเห็น สร้างสรรค์ผลงานของนักวิชาการ นักรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง นักสังคมวิทยา คณาจารย์นักศึกษา และนักวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการของสาขาฯ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ  และหรือ บทวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารรัฐศาสตร์สาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(Online)เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์โดยนำวารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ขึ้นออนไลน์เป็นฉบับแรก เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ประเภท Online ของวารสารรัฐศาสตร์สาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คือ  ISSN : 2774-1001 (Online) เผยแพร่สืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  http://ojs.mbu.ac.th/index.php/MBUPJ

Published: 2023-08-21

Research Article