มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และงานสร้างสรรค์ประเภทอื่นๆ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาจักษุ ปีที่ 21 (ฉบับที่ 1 และ 2 / 2563) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โทร. 086 086-4258
E-Mail : maghavin9@yahoo.com

Published: 2020-02-22