โพธิติ, ., & อัศววิชัยโรจน์, . (2022). ความไว้วางใจและสัมพันธภาพในองค์กรส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 563-578. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2360