อานนฺโท (วุฒิพงศ์เดชา), . (2023). ศึกษาแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 698-707. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2345