อานนฺโท (วุฒิพงศ์เดชา), พระมหาชัยวัฒน์. ศึกษาแนวทางการเผยแผ่พุทธธรรมของพระสงฆ์ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 698-707, july 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2345>. Date accessed: 20 june 2024.