วิเชียรเพริศ, ., & เรืองมนตรี, . (2023). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 616-629. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2338