เทียงดี, ., & รู้ยืนยง, . (2022). ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 414-424. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2322