นาโสก, ., & น้อยฤทธิ์, . (2023). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำครูในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 350-360. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2316