นาโสก, ปัณณวิชญ์; น้อยฤทธิ์, สุรเชต. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำครูในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 350-360, dec. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2316>. Date accessed: 18 june 2024.