ศรีสนธ์, ., & ลดาวัลย์, . (2022). การบริหารงานวิชาการตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 338-349. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2315