พรมโสภา, ., & นามวรรณ, . (2022). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 207-218. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2301