ประเสริฐสังข์, . (2022). ความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุชายขอบในกรุงเทพมหานคร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 129-138. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2295