ประเสริฐสังข์, นุวัติวงศ์. ความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุชายขอบในกรุงเทพมหานคร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 129-138, sep. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2295>. Date accessed: 19 june 2024.