ปัตตาเทสัง, ., นิธิรัฐพัฒน์, ., & เชษฐสุราษฎร์, . (2022). รูปทรงแห่งความเป็นแม่. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 33-43. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2286